1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.  W przypadku kolizji  postanowień  Regulaminu z bezwzględnie obwiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają bezwzględnie obwiązujące przepisy prawa.
 3. Definicje:
  1. Sprzedawca – FactoryDesign ul. 11 Listopada 2/4, NIP 6490021661
  2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  3. Sklep internetowy – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.factorydesign.art
  4. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Kontakt Klienta ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: zamowienia@factorydesign.art, telefonicznie na nr. Tel.: 515380817 lub za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej www.factorydesign.art, a także listownie na adres: FactoryDesign ul. 11 Listopada 2/4, 42 – 400 Zawiercie.

2 Sklep Internetowy

 1. Rejestracja w Sklepie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) lub EURO (EUR) i zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

3 Składanie zamówień, realizacja i dostawa

 1. Składanie zamówień na produkty oferowane w Sklepie jest możliwe na poniższe sposoby:
  1. on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.factorydesign.art,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@factorydesign.art,
  3. telefonicznie pod nr tel. 515380817

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu. /Podać Dane Klienta/

 1. Zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 1. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu lub jego anulowania do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Klienta (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Czas realizacji zamówienia dla danego produktu określony jest na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Kurier dostarcza zamówione Produkty zgodnie z własnym cennikiem usług na adres wskazany przez Klienta.
 5. Dostawa Produktu nie obejmuje wniesienia go do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia Produktu do miejsca przeznaczenia.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez Kuriera, proszę zwrócić szczególną uwagę na stan otrzymanej paczki. W przypadku widocznych uszkodzeń paczki, bardzo proszę spisać protokół w obecności kuriera. Brak sporządzenia protokołu może spowodować odrzucenie reklamacji uszkodzonej przesyłki.

4 Sposoby płatności

 1. Klient może dokonać płatności poprzez: 
 1. a) płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 2. b) przelew na konto – dane Sprzedawcy do przelewu: FactoryDesign ul. 11 Listopada 2/4, 42 – 400 Zawiercie, Konto w Banku

  BGŻ BNP Paribas S.A. 44 2030 0045 1110 0000 0170 5640

 3. c) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

5 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. pisemnie na adres: FactoryDesign ul. 11 Listopada 2/4, 42 – 400 Zawiercie
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@factorydesign.art
  3. za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu Internetowego
 4. Klient w opisie reklamacji powinien podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. 11 Listopada 2/4, 42 – 400 Zawiercie. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6 nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady.

6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej.
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. 
 4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
  1. pocztą na adres korespondencyjny: ul. 11 Listopada 2/4, 42 – 400 Zawiercie
  2. w formie elektronicznej na adres: zamowienia@factorydesign.art
 5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, jeśli Konsument wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. Jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia Produktu, to zostaną mu zwrócone koszty doręczenia mu zamówionego Produktu– do wysokości odpowiadającej najtańszej dostępnej opcji przesyłki.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zwracany produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT". Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Zwrot środków na rzecz Klienta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Sprzedawca może odstąpić od umowy w wypadku oczywistej pomyłki w cenie towaru (cena towaru jest wyraźnie odmienna od zwyczajnej ceny towaru tego samego rodzaju, jakości, typu itp.).
 10. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Mebli oznaczonych jako "Mebel powystawowy" nie można zwrócić.

7 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

* Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oferowanych produktów.

Do pobrania

 1. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 2. Formularz zwrotu towaru
 3. Formularz reklamacyjny