Dostawa i zwroty

 1. Składanie zamówień na produkty oferowane w Sklepie jest możliwe na poniższe sposoby:
  1. on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.factorydesign.art,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@factorydesign.art,
  3. telefonicznie pod nr tel. 515380817

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu. /Podać Dane Klienta/

 1. Zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 1. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu lub jego anulowania do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Klienta (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Czas realizacji zamówienia dla danego produktu określony jest na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Kurier dostarcza zamówione Produkty zgodnie z własnym cennikiem usług na adres wskazany przez Klienta.
 5. Dostawa Produktu nie obejmuje wniesienia go do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia Produktu do miejsca przeznaczenia.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez Kuriera, proszę zwrócić szczególną uwagę na stan otrzymanej paczki. W przypadku widocznych uszkodzeń paczki, bardzo proszę spisać protokół w obecności kuriera. Brak sporządzenia protokołu może spowodować odrzucenie reklamacji uszkodzonej przesyłki.

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. pisemnie na adres: FactoryDesign ul. 11 Listopada 2/4, 42 – 400 Zawiercie
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@factorydesign.art
  3. za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu Internetowego
 4. Klient w opisie reklamacji powinien podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. 11 Listopada 2/4, 42 – 400 Zawiercie. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6 nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady.

Do pobrania

 1. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 2. Formularz zwrotu towaru
 3. Formularz reklamacyjny